Overgang naar voortgezet onderwijs

Met de ouders van de groep 8 leerlingen wordt op de contactavond rond het eerste rapport van gedachten gewisseld over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. het vervolgonderwijs. Ouders ontvangen vooraf schriftelijk een voorlopig schooladvies, dat na een gesprek daarover definitief wordt.

Het schooladvies is enerzijds gebaseerd op de ontwikkeling van de leerprestaties, maar houdt anderzijds ook rekening met doorzettingsvermogen, werkhouding en de mate van zelfstandigheid. Aansluitend kunnen ouders inschrijven voor de school van hun keuze. 

Doorstroomtoets

 

In groep 8 wordt begin februari de doorstroomtoets Route 8 (zie Route8) afgenomen. De uitslag geeft een beeld van het cognitieve niveau van de leerlingen, vergeleken met het landelijke gemiddelde.

Zodra de uitslag van deze toets binnen is, wordt deze gedeeld met de ouders. Is op grond van de uitslag van de toets een hogere vorm van voortgezet onderwijs mogelijk dan eerder geadviseerd is, dan neemt de school - in samenspraak met ouders - haar advies in heroverweging. Dit kan tot een herzien schooladvies leiden. Het definitieve advies is uiterlijk twee weken na de toetsuitslag bekend bij ouders.