Overgang naar voortgezet onderwijs

Met de ouders van de groep 8 leerlingen wordt op de contactavond rond het eerste rapport van gedachten gewisseld over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. het vervolgonderwijs. Ouders ontvangen vooraf schriftelijk een voorlopig schooladvies, dat na een gesprek daarover definitief wordt.

Het schooladvies is enerzijds gebaseerd op de ontwikkeling van de leerprestaties, maar houdt anderzijds ook rekening met doorzettingsvermogen, werkhouding en de mate van zelfstandigheid. Aansluitend ontvangen ouders een inschrijfformulier voor de school van hun keuze. Het ingevulde inschrijfformulier moet bij de leerkracht worden ingeleverd. De leerkracht zorgt voor verzending naar de betreffende school voor voortgezet onderwijs.

Centrale Eindtoets
In groep 8 wordt in de periode van 15 april-15 mei de centrale eindtoets afgenomen. Als school kiezen we daarbij voor de eindtoets Route8 (zie https://route8.nl/). De uitslag geeft een beeld van het cognitieve niveau van de leerlingen, vergeleken met het landelijke gemiddelde.

Zodra de uitslag van deze toets binnen is, wordt deze gedeeld met de ouders. Is op grond van de uitslag van de toets een hogere vorm van voortgezet onderwijs mogelijk dan eerder geadviseerd is, dan neemt de school - in samenspraak met ouders - haar advies in heroverweging. Dit kan tot een herzien schooladvies leiden.