Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan en heeft als taak om, samen met de directie, een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en om mee te denken in het onderwijsbeleid. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Mevrouw Annette van Hell is de voorzitter en juf Dorothea Dogterom is de secretaris. Nadat de notulen van de vergadering zijn goedgekeurd, worden deze openbaar gemaakt in de Digitale Boekenkast op het Ouderportaal. 

We nodigen u uit om met de MR mee te denken en punten aan te dragen voor op de agenda van de MR.